Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 15 februarie 2010 

Ordonanta de urgenta nr. 6/2010 – interzicerea substantelor etno-botanice 

[…], 
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta: 

Art. I
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„a) substante aflate sub control national — drogurile si precursorii inscrisi in tabelele-anexa nr. I—IV, care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, prin inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sanatatii;”. 

2. In tabelul nr. I, dupa substanta TMA-2 = 2,4,5- trimethoxyamphetamine se introduc urmatoarele plante si substante: 
„BZP (benzilpiperazina) 
CPP (clorofenilpiperazina) 
CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol 
CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol 
CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol 
CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol 
DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5- dimetoxi-fenil) propan-2-amina 
DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4- iodofenil)-propan-2-amina 
Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2- (metilamino) propan-1-ona 
Indanilamfetamina 
JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona 
4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2- metilaminopropan-1-ona 
4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2- (metilamino) propan-1-ona 
Oripavina 
Toate speciile din genul Psilocybe 
TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina) 
beta-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4- 
metilendioxifenil) propan-1-ona beta-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2- (metilamino) butan-1-ona.” 

3. In tabelul nr. II, dupa substanta 2C-B = 4-bromo-2,5- dimethoxyphenethylamine se introduce urmatoarea substanta: 
„Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2- aminopropan.” 

4. In tabelul nr. III, dupa substanta ZOLPIDEM = N, N,6- trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2 = alfa] pyridin-3-acetamide se introduc urmatoarele plante si substante: 
„Acid ibotenic 
Amanita muscaria (L: Fr.) Lam. 
Amanita pantherina 
Amida acidului lisergic 
Toate speciile din genul Argyreia 
7-hidroximitragynina 
Ibogaina 
Ketamina 
Muscimol 
Mitraginina 
Mitragyna speciosa Korth (Kratom) 
Nitrit de amil 
Nymphaea caerulea Sav. 
Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) 
Hallier f. 
Salvinorin A-F 
Salvia divinorum Epling & Játiva 
Tabernanthe iboga (L.) Nutt.” 

5. In tabelul nr. IV, dupa substanta Toluene se introduce urmatoarea substanta: 
„Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona.” 

Art. II
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins: 
„d^1) plante si substante aflate sub control national — termen desemnand plantele si substantele cu proprietati psihoactive, introduse in anexele la prezenta lege prin procedura nationala prevazuta la art. 8 alin. (3);”. 

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: 
„(3) Plantele si substantele nesupuse controlului international care, datorita proprietatilor psihoactive, prezinta un risc pentru sanatatea publica se inscriu in sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sanatatii. 
(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.” 

3. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului I se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins: 

„PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL 
1. Acid ibotenic 
2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam 
3. Amanita pantherina 
4. Amida acidului lisergic 
5. Toate speciile din genul Argyreia 
6. BZP (benzilpiperazina) 
7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5- dimetoxi-fenil) propan-2-amina 
8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4- iodofenil)-propan-2-amina 
9. CPP (clorofenilpiperazina) 
10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol 
11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan- 2-il) fenol 
12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan- 2-il) fenol 
13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan- 2-il) fenol 
14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2- (metilamino) propan-1-ona 
15. Indanilamfetamina 
16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona 
17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2- metilaminopropan-1-ona 
18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2- (metilamino) propan-1-ona 
19. Muscimol 
20. Nymphaea caerulea Sav. 
21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f. 
22. Toate speciile din genul Psilocybe 
23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina) 
24. beta-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4- metilendioxifenil) propan-1-ona 
25. beta-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2- (metilamino) butan-1-ona.” 

4. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului II se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins: 
„PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL 
1. Ibogaina 
2. Ketamina 
3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom) 
4. 7-hidroximitragynina 
5. Mitraginina 
6. Salvia divinorum Epling & Játiva 
7. Salvinorin A-F 
8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt.” 

5. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului III se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins: 
„PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL 
1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2- aminopropan 
2. Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona 
3. Nitrit de amil” 

Art. III
(1) In decurs de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al plantelor si substantelor prevazute la art. I si II are obligatia sa distruga, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele si substantele pe care le detine. 
(2) In perioada prevazuta la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul plantelor si substantelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt interzise, in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 10/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa 
Ordin nr. 344/2010 pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 962/2009
HG 939/2009 pentru modificarea anexei la HG nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri – 2009-2012. Hotararea 939/2009 
Lege nr. 236/2009 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 
Lege nr. 266/2008 a farmaciei 
HG nr. 1102/2008, hotarare privind aprobarea Programului national de asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri – 2009-2012
HG nr. 1101/2008, hotarare privind aprobarea Programului de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri – 2009-2012
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.489/2002 privind infiintarea Agentiei